ارسال شده توسط اپراتور

راهنمای نصب تنور

راهنمای نصب تنور : ابتدا سطحی که میخواهید تنور انجا نصب شود را کاملاصاف کنید در زیر تنور حتمادوتا سه ردیف اجر کار شود درقسمتی که نانوا قرار میگیرد یک…
راهنمای نصب